Nepieciešama palīdzība?    Zvani 27333523    raksti: aa@aa.org.lv 

ENG
RU

Pilnvaroto padome

Anonīmo alkoholiķu Pilnvaroto padome nodarbojas ar visu, kas saistīts ar Anonīmo alkoholiķu sadraudzību un kas var ietekmēt sadraudzības labklājību un izaugsmi. Konferences harta paredz, ka pilnvarotie ir AA “aizbildņi”, kas nozīmē, ka viņu uzmanības centrā ir tikai un vienīgi sadraudzības un tās biedru labklājība. Aizbildniecība nozīmē, ka pilnvaroto mērķis ir rūpēties par sadraudzības kalpošanas pasākumiem, nevis pārvaldīt pašu sadraudzību. Šīs attiecības paredz, lai pilnvarotie būtu informēti un nosvērti savā darbībā un rūpētos par sadraudzības interesēm. No pilnvarotajiem sagaida aktīvu rīcību AA vārdā, lai mēs – AA biedri – varētu pievērsties mūsu galvenajam mērķim – palīdzēt alkoholiķiem sasniegt skaidrību.

Padomes sastāvā ir deviņi locekļi – gan AA biedri (B klases pilnvarotie), gan nealkoholiķi (A klases pilnvarotie).

Padome savā darbā ievēro rotācijas principu, kas nozīmē, ka katru gadu 2-3 pilnvarotie, kuriem beidzies kalpošanas termiņš, noliek savas pilnvaras un viņu vietā tiek apstiprināti jauni padomes locekļi.

Katru gadu pirms jauno pilnvaroto apstiprināšanas padome iepazīstina AA konferenci ar kandidātiem. Gadījumā, ja konference noraida kādu vai visus no nominācijām, konferencei ir iespēja piedāvāt vietā citus kandidātus.

Sīkāk padomes attiecības ar AA sadraudzību un konferenci ir aprakstītas Konference hartā.

Misija, vīzija, darbība
Savā darbībā padome cenšas ievērot šādus principus:

Misija
Mūsu misija ir kalpot Latvijas Anonīmo alkoholiķu sadraudzībai.

Vīzija
Mēs nodrošinām skaidru un efektīvu Latvijas AA sadraudzības vadību. Mēs tieši atbildam Latvijas AA Vispārējās kalpošanas konferencei un caur to visai AA sadraudzībai. Mēs nodarbojamies ar visiem jautājumiem, kas attiecas uz sadraudzības galveno mērķi nest vēsti alkoholiķiem, kuri joprojām cieš.

Darbība

  • Visos mūsu spriedumos un lēmumos mēs ievērojam un vadāmies pēc Divpadsmit soļiem, Divpadsmit tradīcijām un Divpadsmit koncepcijām.
  • Mēs esam sadraudzības vispārējās kalpošanas pasākumu un finanšu galvenie plānotāji un administratori.
  • Mēs pārraugām un atbildam par AA biroja un sadraudzības žurnāla AA Vīnoga darbību; mēs nodrošinām pēc iespējas labāku sadarbību starp šīm struktūrvienībām un padomi.
  • Mēs atbildam par skaidru un mūsu Tradīcijās balstītu sabiedrisko attiecību politiku, kuras mērķis ir informēt plašāku sabiedrību par Anonīmo alkoholiķu sadraudzību un tās galveno mērķi, kā arī sadarboties ar visiem, kuri vēlas nest mūsu vēsti alkoholiķiem, kuri joprojām cieš.
  • Mēs uzturam attiecības ar citu valstu vispārējās kalpošanas struktūrām, lai apmainītos ar kalpošanas pieredzi un uzturētu vienotību starptautiskā līmenī.
  • Mēs sargājam Anonīmo alkoholiķu Divpadsmit soļus, Divpadsmit tradīcijas un Divpadsmit koncepcijas.


Juridiskais statuss
Lai efektīvāk realizētu sadraudzības kalpošanas mērķus un ievērotu saistības pret valsti, padome ir juridiski reģistrēta kā biedrība Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā. Biedrības statūtus var lasīt šeit.

Komitejas
Padome organizē darbu, deleģējot pienākumus kalpošanas komitejām. Katru komiteju vada kāds no pilnvarotajiem, kuru amatā ar balsojumu ieceļ padome. Komitejas sastāvā var būt citi pilnvarotie, kā arī ārpuspadomes biedri ar īpašām zināšanām un prasmēm konkrētajā nozarē.

Pašlaik padomes uzraudzībā darbojas šādas kalpošanas komitejas:

Administratīvo komiteju komiteju vada padomes priekšsēdētājs. Tās sastāvā ir padomes mantzinis un padomes sekretārs. Komitejas uzdevums ir administrēt padomes darbu, izskatīt un spriest par padomes jautājumem sēžu starplaikos. Komiteja regulāri rīko atklātas sēdes, kurās var piedalīties ikviens interesents. Pat komitejas kārtējo atklāto sēdi sadraudzību iepriekš informē AA birojs. Sekojiet biroja jaunumiem informatīvajos kanālos WhatsApp un Telegram.

Finanšu komiteju vada padomes mantzinis. Komiteja uzrauga un prognozē sadraudzības finanšu plūsmu, sagatavo un administrē budžetu un nodarbojas ar citiem jautājumiem, kas skar sadraudzības finanses.

Ieslodzījumu vietu un ārstniecības iestāžu komiteja koordinē kalpošanas pasākumus Latvijas cietumos un nacionālas nozīmes ārstniecības iestādēs. Tās uzdevums ir sniegt atbalstu AA biedriem un kalpošanas grupām, kas vēlas nest vēsti šajās iestādēs un sadarboties ar šo iestāžu profesionāļiem.

Literatūras komiteja atbild par visu, kas saistīts ar AA oficiālo literatūru. Tā organizē darbu pie jauniem tulkojumiem, sazinās ar autortiesību turētāju licencēšanas jautājumos, seko, lai oriģinālmateriāli atbilstu AA principiem.

Nomināciju komiteja rūpējas, lai pilnvaroto rotācija notiktu saskaņā AA principiem. Tā uzrunā un piedāvā padomei izvērtēšanai potenciālus padomes locekļu kandidātus, sekojot, lai padomes sastāvā nonāktu cilvēki ar atbilstošām kalpošanas un profesionālajām prasmēm.

Pirmā kontakta komiteja darbojas, lai katrs, kas vēlas sazināties ar AA un saņemt pamatinformāciju par mums, varētu to izdarīt ērti un vienkārši. Komitejas pārraudzībā ir AA informatīvā tālruņa līnija un oficiālā epasta adrese.

Sabiedrības informēšanas komiteja strādā piet tā, lai plašākā sabiedrībā, tostarp profesionāļu vidū, veidotos precīzs un skaidrs priekšstats par to, ar ko AA nodarbojas un – kas varbūt ir svarīgāk – ar ko AA nenodarbojas. Šī komiteja ir AA sabiedrisko attiecību departaments, kas rūpējas, lai oficiāli pieejamā informācija adekvāti atspoguļotu mūsu darbību un to, ko AA var piedāvāt tiem, kas cieš no alkoholisma.

Pievienot ziedojumu